മതിലുകള്‍ | Mathilukal Kindle ã

❰Read❯ ➯ മതിലുകള്‍ | Mathilukal Author Vaikom Muhammad Basheer – Adultdating3x.uk തിരുവനന്തപുരം സെന്‍‌ട്രല്‍ ജയിലിന്റെ പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ ബഷീര്‍ എഴുതിയ അതിരുവനന്തപുരം സെന്‍‌ട്രല്‍ ജയിലിന്റെ പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ ബഷീര്‍ എഴുതിയ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രണയ കഥയാണ് മതിലുകള്‍ ‘കൌമുദി ’ ആഴ്‌ചപതിപ്പിന്റെ 1964 ലെ ഓണം വിശേഷാല?.

??‍ പ്രതിയിലാണ് മതിലുകള്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്ടി കെ പരീക്കുട്ടി ചന്ദ്രതാരയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിച്ച ‘ഭാര്‍ഗവീനിലയം ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്ക.

മതിലുകള്‍ | Mathilukal Kindle ã

മതിലുകള്‍ | Mathilukal Kindle ã Vaikom Muhammad Basheer is regarded as one of the prominent literary figures ever existed in india He was a legend in KeralaHe was one of those outspoken figures who revolutionized Malayalam Literature and Thus the World Literature itself with his dauntless sarcasm satire and black humorOften referred to as the Beypore Sultan the king of Beypore by the colleagues he was one of the prominent figures behind the artistical economical and social reformation of the Kerala CultureHis novel Shabdangal The Voices was once banned due to its echo that cyclonized a once feudalistic societyHe is also regarded as the translators nightmare This is mainly because of the collouial touch he added to his writings which ethnically speaking would lose its humor and meaning when translated to other languagesHe was the sufi among the writers and and the greatest exponent of Gandhian ThoughtHe was awarded with Padma Sri in 1982 for his overall contributions to nation as a freedom fighter writer and as a political activist

മതിലുകള്‍ epub mathilukal pdf മതിലുകള്‍ | free മതിലുകള്‍ | Mathilukal PDF??‍ പ്രതിയിലാണ് മതിലുകള്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്ടി കെ പരീക്കുട്ടി ചന്ദ്രതാരയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിച്ച ‘ഭാര്‍ഗവീനിലയം ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്ക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *